Husgrund i Svansjö

26.02.2024

I Svansjö fortlöper arbetet med husgrunden. Vi ska även göra grunden till ett kommande garage och har därför även hårdgjort markytan mellan boningshuset och det kommande garaget. 

I Svansjö har vi fått i uppdrag att göra en husgrund. 

Inledningsvis har vi grävt upp stubbar och schakta av den matjord som täckt tomten. Efter det har arbetet med att schakta för själva husgrunden påbörjats. Infarten är hårdgjord, dagvattenrören är på plats och vi har satt upp profiler. Vi har även grävt ner dagvattenkassetter och satt dagvattenbrunnen på plats.