Perkolationstest

Vi har gjort perkolationstester av jordprover för att undersöka den faktiska genomsläppligheten.